Pinagmulan ng dating komunidad My free granny cam

Ang Lungsod Tuguegarao ay nag-iisang lungsod sa lalawigan ng Cagayan.Ang Tuguegarao ay ang kabesera ng Cagayan at ng Rehiyon II, at matatagpuan dito ang Ilog Cagayan.Naging opisyal na pambansang kasuotan ang barong sa isang kautusan mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1975.Nagmula ang tradisyunal na kasuotan na ito mula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.

pinagmulan ng dating komunidad-56pinagmulan ng dating komunidad-10pinagmulan ng dating komunidad-58

Sinasabi ring nanggaling ito sa katagang “garrao” na nangangahulugan ng mabilis na pag-agos dahil sa Ilog Pinacanauan na matatagpuan dito.

Sa paglaganap ng Iglesia ni Cristosa dako ng mga Gentil o mga pagano – mga taong nasanay sa pagsamba sa diyus-diyusan - may mga nag-akala sa kanila na Diyos si Cristo (The Meaning of the Dead Sea Scrolls, p.

90) dahil sa nabalitaan nila ang mga himala at kababalaghang ginawa Niya noong Siya ay narito pa sa lupa.

Hindi ito kataka-taka dahil nang makita nilang pinagaling nina Apostol Pablo at Bernabe ang isang lalaking pilay ay napagkamalan din nila na ang mga ito’y diyos na nagkatawang-tao.

Tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Apostol Pablo (Gawa -12).

Leave a Reply